Style Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Style Dialogues | Bollywood Thriller Film | Dialouges Status

Style Dialogues | Bollywood Thriller Film

Hum hum hai ... baki sab pani kam hai
Behen ke ghar bhai kutta ... aur sasur ke ghar jamai kutta