Mrityudand Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Mrityudand Dialogues | Bollywood Drama Film | Dialouges Status

Mrityudand Dialogues | Bollywood Drama Film

Aap humre pati hai ... parmeshwar banne ka bhool mat ki jiye
Anyay kabhi karna mat ... aur uske samne jhukna bhi mat